Adatkezelési tájékoztatás

Az adatkezelési tájékoztatás célja, hogy a Kopaszi Gát Kft. és a Property Market Kft. (a továbbiakban: Társaságok) az adatkezelés vonatkozásában az érintett előzetes tájékoztatására vonatkozó kötelezettségének eleget tegyen és az érintettet az adatkezelés elveiről és jogi érvényesítésének lehetőségeiről tájékoztassa.

Az adatkezelési tájékoztató összeállítása során a Társaság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ekertv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezéseit vette alapul.

- A 679/2016/EU számú Általános Adatvédelmi Rendeletet („GDPR”)
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt („Infotv.”),
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényt („Ekertv.”),
- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényt („Grt.”),
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt („Ptk.”).

A jelen tájékoztató vonatkozik a Társaságok azon adatkezelésére, amelyet a hírlevelek és ajánlatok küldésével kapcsolatban végez („CRM Adatkezelés”), illetve a www.budapart.hu oldal látogatása során történő adatkezelésre is („Honlap Adatkezelés”).

1. Az adatkezelő

A személyes adatokat a Kopaszi Gát Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-270180, székhely: 1117 Budapest, Kopaszi gát 5.), és a Property Market Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-206694, székhely: 1117 Budapest, Kopaszi gát 5.) együttesen kezelik.

2. Adatkezelési alapelvek

2.1. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: a Társaságok az adatokat kizárólag jogszerűen, tisztességesen és olyan módon kezelik, hogy az az ügyfelek számára átlátható és megismerhető legyen.

2.2. Célhoz kötöttség: a Társaságok az érintettek adatait csak a 4. pontban meghatározott célok elérése érdekében gyűjtik, és azokat nem kezelik a célokkal össze nem egyeztethető módon.

2.3. Adattakarékosság: a Társaságok csak olyan adatokat kezelnek, amelyek a fent utalt céloknak megfelelnek, és azokat csak a szükséges mértékig kezelik.

2.4. Pontosság: a Társaságok megtesznek minden ésszerű lépést annak érdekében, hogy az érintettekről csak pontos és naprakész személyes adatokat kezeljenek, a pontatlan adatokat pedig haladéktalanul helyesbítik.

2.5. Korlátozott tárolhatóság: a Társaságok a személyes adatokat csak a 4. pontban meghatározott célok eléréséhez feltétlenül szükséges ideig tárolják.

2.6. Integritás és bizalmas jelleg: a Társaságok biztosítják, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

3. Az adatkezelés jogalapja

3.1. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően az érintett hozzájárulása, továbbá az Ekertv. rendelkezései. A CRM Adatkezelés esetén emellett figyelembe vettük a Grt. 6. § (1) bekezdését is, ennek megfelelően a Társaságok ügyfeleik adatait csak abban az esetben kezelik, ha ahhoz ügyfeleik kifejezett hozzájárulásukat adták.

3.2. A Társaságok személyes adatot nem hoznak nyilvánosságra. Azonban a törvény közérdekből - az adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

3.3. A kötelező adatkezelés keretében kezelt személyes adatokat – ha a törvény eltérően nem rendelkezik – Központi Statisztikai Hivatal statisztikai célból egyedi azonosításra alkalmas módon átveheti és a törvényben meghatározottak szerint kezelheti.

4. Az adatkezelés célja

4.1. Az adatkezelés célja az CRM Adatkezelés tekintetében: a Társaságok által üzemeltetett weboldalon elérhető szolgáltatások, így különösen ingatlan hirdetések keresése, ajánlatok nyújtása, üzleti ajánlatok küldése, kapcsolattartás és az az érintett igényeinek minél teljesebb kiszolgálásának biztosítása. Ezen szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges megadandó személyes adatok köre a jelen Tájékoztatás 5.2. pontjában található.

4.2. Az adatkezelés célja a Honlap Adatkezelés tekintetében: a Társaságok a www.budapart.hu üzemeltetése érdekében sütiket használnak, melyek célja a honlap látogatottságának felmérése, ennek részleteit az 5.1. pont tartalmazza.

4.3. A Társaságok az érintett által megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatják fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény kötelező erővel ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

4.4. A Társaságok az érintett által megadott személyes adatokat nem ellenőrzik. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Ez azonban nem érinti a Társaságok azon kötelezettségét, hogy csak pontos személyes adatokat kezeljenek. Az érintett az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag az érintett veszi igénybe a szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail használata során mindennemű felelősség kizárólag azt terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

5. A kezelt adatok köre

5.1. Honlap Adatkezelés:

A honlap/weboldal látogatása során a Társaságok a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzítik a következő látogatói adatokat: a látogatás időpontja, a látogató IP címe és a megtekintett oldal címe, az előzőleg látogatott oldal címe, a felhasználó böngészőjének típusa.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. A rendszer a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

5.2. CRM Adatkezelés:

A regisztrációs folyamat során rögzítésre kerülő adatok: felhasználói név, jelszó, jelszó-emlékeztető, e-mail cím, név, ország, cím, nem, telefonszám, hírlevelek küldéséhez adott hozzájárulás, regisztráció időpontja, belépések száma, utolsó belépés időpontja, a belépés IP címe, az érintett által a honlapon/weboldalon igénybe vett szolgáltatások és azok adatai.

A Társaságok a személyes adatokat az ügyfélkapcsolatok rendszerezését és működtetését szolgáló elektronikus rendszerében („CRM rendszer”) rögzítik. A CRM rendszer a fent jelzett adatokon kívül tárolja az ügyfél aktivitását, a kapcsolatfelvételt, annak tartalmát, időpontját. Amennyiben az érintett szerződést kíván kötni a Társaság által nyújtott szolgáltatások tekintetében, további adatok is bekerülnek a CRM rendszerbe: az érintett banki adatai, személyi azonosító adatai (adószám, személyi igazolványszám, anyja neve, születési helye, ideje), kiválasztott ingatlan adatai, specifikációk, kialakítási és építési adatok.

Amennyiben az érdeklődők szerződést kötnek a kiválasztott lakásokara a Társaságok személyes adataikat tovább tárolják annak érdekében, hogy további esetleges üzleti ajánlatokkal keressék meg őket, kapcsolatot tudjanak tartani meglevő ügyfeleikkel. Az ügyfelek hozzájárulásuk megadásával hozzájárulnak ahhoz is, hogy személyes adataikat a Társaságok a lakás vásárlására irányuló szerződés megkötése után is kezeljék.

6. Az adatkezelés tartalma

6.1. A Társaságok az általuk kezelt elektronikus levélcímek (e-mail címek) elsősorban a kapcsolattartást szolgálják. A Társaságok által nyújtott szolgáltatások változása esetén a Társaságok a változásokra vonatkozó tájékoztatást e-mail útján küldi meg. A Társaságok levélcímeket csak az alábbiakban meghatározott módon használják fel reklám e-mail küldésére: a Társaságok bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon.

6.2. A Társaságok, illetve külső szerverre mutató hivatkozás esetén a hivatkozás külső szolgáltatója a testreszabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők eszközök/beállítások menüjében az adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

7. Az adatkezelés időtartama

7.1. A Társaságok a CRM Adatkezelés körében kezelt adatokat azok megadásától számított 5 éven keresztül kezelik. Ezen szabály alól kivételt képez, ha az adatok további kezelését vagy megőrzését jogszabály előírja (pl. pénzügyi és számviteli szabályok a teljesített szolgáltatások esetén). Ezen felül az érintett bármikor kérheti a személyes adatai törlését. Amennyiben az érdeklődők megkötik a lakás adásvételére irányuló szerződést, a Társaságok az érintettek 5.2. pontban felsorolt adatait a szerződés megkötésétől számított további 5 évig kezelik, kivéve a kapcsolattartási adatokat (név, email cím, telefonszám), amelyet mindaddig kezelnek, ameddig a Budapart Projektben vásárolt lakás az érintett tulajdonában illetve használatában van.

7.2. Amennyiben az érintett kéri személyes adatai törlését vagy visszavonja hozzájárulását, a törlés időpontja az érintett törlési igényének, hozzájárulása visszavonásának beérkezésétől számított 10 munkanap, kivéve amennyiben jogszabály a személyes adatok kezelésére vagy megőrzésére hosszabb időt nem ír elő, amely utóbbi esetben a törlés időpontja a jogszabály által megkívánt időtartamot követő nap.

7.3. A rendszer és a honlap működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig, de legfeljebb 10 évig kerülnek tárolásra a rendszerben. A Társaságok biztosítják, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha az érintett a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, úgy ezt követően a technikai adatokból az érintett személye nem lesz beazonosítható.

7.4. A jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a bűncselekmény elkövetése esetén, illetve rendszer elleni támadás esetén a Társaságok jogosultak az érintett regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni.

8. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

8.1. Az adatokat elsődlegesen a Társaságok, illetve a Társaságok azon munkatársai jogosultak megismerni, akik feladata, hogy ellássák a CRM rendszer üzemeltetését és a Társaság által meghirdetett szolgáltatások nyújtását, azonban azokat nem teszik közzé.

8.2. Az informatikai rendszer üzemeltetése, a szolgáltatás teljesítése, az elszámolás rendezése körében a Társaságok adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető) vehetnek igénybe. A Társaságok kötelezettséget vállalnak arra, hogy adatfeldolgozói biztosítják az adatok jogszerű és biztonságos kezelését, és lehetővé teszik, hogy az érintettek élhessenek a jogszabályok által biztosított jogaikkal. A Társaságok az alábbi adatfeldolgozókat alkalmazzák:

- Braun Veronika EV. (székhely: 1038 Budapest, Zsírai Miklós utca 11. /18., nyilvántartási szám: 51419097), aki a Társaságok számára tanácsadói, értékesítői tevékenységet végez.
- CCG Art Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1118 Budapest, Menedékes u. 1. F2 2/8; cégjegyzékszám: 01-09-360183), mely a Társaságok számára tanácsadói, értékesítői tevékenységet végez.
- Kriston-Katona Zsuzsa E.V. (székhely: 2089 Telki, Árnyas utca 38; adószám: 64532617-1-33), aki a Társaságok számára tanácsadói, értékesítői tevékenységet végez.
- Macette Kft. (székhely: 2100 Gödöllő, Ibolya u 56; adószám: 14694488-2-13), aki a Társaságok számára virtuális infrastruktúra szolgáltatást nyújt.

8.3. Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót az adatkezelő rendelkezése szerint vehet igénybe. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatkezelést nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

8.4. A Társaságok bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni-, illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt, a Társaságok érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, a Társaságok igényérvényesítése, stb. – esetén harmadik személyek számára hozzáférhetővé tehetik az érintett elérhető adatait.

8.5. A Társaságok, mint közös adatkezelők jogosultak és kötelesek minden olyan rendelkezésére álló és általuk szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy hatósági megkeresés (pl. felszólítás, határozat, végzés, stb.) kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt a Társaságok nem tehetők felelőssé. A Társaságok ilyen esetben ellenőrzik, hogy a megkeresés valóban hatóságtól illetve bíróságtól érkezett-e, és az adatokat biztonságos, adatszivárgást kizáró módon adják át.

8.6. Abban az esetben, ha az érintettek a Társaságok által ajánlott szolgáltatásra irányuló szerződést meg kívánják kötni, a Társaságok jogosultak arra, hogy az érintetteknek a szerződés megkötéséhez szükséges személyes adatait továbbítsák a Budapart Projekt keretében együttműködő tárasságok számára. A személyes adatok pontos címzettjéről és az adatátadás körülményeiről a Társaságok az érintetteket külön értesítik.

8.7. Minden olyan esetről, ha a szolgáltatott adatokat a Társaságok az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánják felhasználni, a Társaságok az érintettet haladéktalanul tájékoztatják és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzik, illetőleg lehetőséget biztosítanak az érintett számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

8.8. A Társaságok az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartják, tevékenységükről az érintettet igény szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja.

8.9. A Társaságok rendszere az érintett aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

9. Adatbiztonság

9.1. A Társaságok az adatkezelési műveleteket úgy tervezik meg és hajtják végre, hogy az a GDPR és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintett magánszférájának védelmét.

9.2. A Társaságok gondoskodnak az adatok biztonságáról, megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az GDPR, valamint az egyéb adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

9.3. A Társaságok az adatokat megfelelő intézkedésekkel megvédik különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

10. A felhasználók jogai az adatkezelő által kezelt személyes adataikkal kapcsolatosan

10.1. Az érintett a Társaságoknál kérheti (a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, b) személyes adatainak helyesbítését, valamint (c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását, emellett visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását is.

10.2. Az érintett kérelmére a Társaságok tájékoztatást adnak a kezelt, illetve az esetlegesen megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

10.3. A Társaságok kötelesek a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.

10.4. A tájékoztatást a Társaságok csak az GDPR-ban meghatározott esetekben tagadhatják meg. A tájékoztatás megtagadása esetén a Társaságok írásban közlik az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására a GDPR mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Társaságok tájékoztatják az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: „Hatóság”) fordulás lehetőségéről.

10.5. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Társaságok rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelők helyesbítik.

10.6. A személyes adatot törölni kell, ha (a) kezelése jogellenes; (b) azt az érintett kéri; (c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; (d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; (e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

10.7. Törlés helyett a Társaságok zárolják a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

10.8. A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Társaságok az érintettet, továbbá mindazokat értesítik, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

10.9. Ha a Társaság az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítik, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közlik a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a Társaságok tájékoztatják az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

10.10. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha azt a Társaságok nem hozzájárulása alapján kezelik.

10.11. A Társaságok a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálják, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoznak, és döntéséről a kérelmezőt, azaz érintettet írásban tájékoztatják.

10.12. Ha a Társaságok a tiltakozás megalapozottságát megállapítják, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetik, és az adatokat zárolják, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítik mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbították, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

10.13. Ha az érintett a Társaságok meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha a Társaságok a fenti határidőt elmulasztják, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

10.14. Az érintett a megadott adatok kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás nélkül visszavonhatja, a további adatkezelést megtilthatja a Társaságok részére a 12.3. pontban megjelölt iroda@propertymarket.hu e-mail, vagy 1117 Budapest, Kopaszi gát 5. postai címre küldött nyilatkozatával, amely esetben a Társaságok az érintett által megadott adatokat a hozzájárulás visszavonására vonatkozó nyilatkozat beérkezésétől számított 10 munkanapon belül törlik.

11. Az adatkezelési tájékoztató kötelező ereje és módosítása

11.1. A Társaságok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen tájékoztató rendelkezéseink megfelelően járnak el az érintettek személyes adatainak kezelése során.

11.2. A Társaságok fenntartják maguknak a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalú döntésükkel bármikor módosítsák.

11.3. A jelen tájékoztató módosítását követően az érintettet megfelelő módon (pl. hírlevélben, a weboldalon feltüntetve, vagy egyéb módon) tájékoztatják. A szolgáltatás további felhasználásával az érintett a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezés kikérésére nincs szükség.

11.4. Amennyiben a Társaságok úgy módosítják a jelen tájékoztatót, hogy az az adatkezelés célját, időtartamát, a kezelt adatok mértékét és fajtáját érinti, a Társaságok az érintettek külön hozzájárulását kérik a további adatkezeléshez.

12. Jogérvényesítési lehetőségek

12.1. A Társaságok mindent megtesznek azért, hogy az érintettek személyes adatait a jogszabályoknak és az irányadó adatvédelmi elveknek megfelelően kezeljék. Abban a nem várt esetben, ha az érintett személy úgy érzi, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban valamilyen probléma merült fel, bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Társaságokhoz vagy munkatársaikhoz fordulhat az alábbi elérhetőségeken keresztül.

Property Market Kft.
info@propertymarket.hu
1117 Budapest, Kopaszi gát 5.

Kopaszi Gát Kft
1117 Budapest, Kopaszi gát 5.

12.2. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 36 (1) 391-1400
Telefax: 36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
URL: http://naih.hu 

12.3. Az érintett a jogérvényesítési lehetőségeit a GDPR, valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat.

Amennyiben a felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a honlap/weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Társaságok jogosultak kártérítés érvényesítésére. A Társaságok ilyen esetben minden tőlük telhető segítséget megadnak az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Budapest, 2018. június 27.