Visszaélés bejelentés

Tájékoztatás a Kopaszi Gát Zrt. és leányvállalatai által alkalmazott visszaélés-bejelentési rendszer alkalmazásáról

 

A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény rendelkezései alapján a Kopaszi Gát Zrt. és annak alábbi leányvállalatai közös visszaélés-bejelentési rendszert működtetnek:

 

BudaPart Albellus Kft.

BudaPart Stellata Kft.

Bpart Gavia Kft.

Bpart Tower Kft.

Bpart Aspius Kft.

BudaPart Ballerus Kft.

BudaPart Silurus Kft.

BudaPart Barbus Kft.

BPart Lucius Kft.

Budapart Carassius Kft.

BudaPart Tilia Kft.

A visszaélés-bejelentési rendszer működtetésének a célja, hogy a Társaságok ezen keresztül fogadják visszaélések bejelentését, biztosítva a bejelentések bizalmasságát és a bejelentők védelmét.

 

A visszaélés-bejelentési rendszeren keresztül jogellenes cselekmények vagy mulasztások, és egyéb visszaélések jelenthetők be. Ez elsősorban jogszabálysértést vagy a Társaságok által megállapított magatartási szabályok megsértését jelenti. A visszaélés-bejelentési felület nem ügyfélpanaszok, garanciális vagy szavatossági igények, vagy esetleges számlapanaszok benyújtására szolgál. Az ilyen jellegű kifogásokat, kérjük, itt jelezzék számunkra: szerzodes@budapart.hu (ügyfélpanasz), otthonom@budapart.hu (garanciális vagy szavatossági igények benyújtása), szamlazas@budapart.hu (számlapanasz).

 

Visszaélésről bejelentést elsősorban Társaságunk jelenlegi és volt munkavállalói, tulajdonosai, ügyvezetői, illetve szerződéses partnerei tehetnek, illetve egyéb személyek, akiket valamilyen formában Társaságunk foglalkoztat (pl. önkéntesek, gyakornokok).

 

Bejelentés telefonon és emailben tehető a lent megadott elérhetőségeken. Anonim módon is tehető bejelentés, de Társaságunk nem köteles azok kivizsgálására.

 

A bejelentést egy erre kijelölt személy fogadja, és dönt a kivizsgálás megindításáról. A bejelentő az emailben tett bejelentést követően 7 napon belül visszajelzést kap arról, hogy a bejelentését fogadtuk. Az ügy kivizsgálása esetén a Társaságoknál erre irányadó belső szabályzat rendelkezései szerint járunk el. A kivizsgálás együtt jár esetlegesen a bejelentő meghallgatásával, egyéb személyek megkeresésével és meghallgatásával, dokumentumok vizsgálatával, illetve szakértők bevonásával. A bejelentés alapján indult vizsgálat 30 napon belül, vagy indokolt esetben 3 hónapon belül zárul le. A bejelentő visszajelzést kap ebben a határidőben a bejelentés eredményéről.

 

A jóhiszemű bejelentő nem sújtható hátrányos intézkedéssel a bejelentés miatt, így különösen nem szüntethető meg ezen okból a munkaviszonya, nem adható negatív teljesítményértékelés a részére, nem érhető kényszer, megfélemlítés, zaklatás. Ugyanakkor a rosszhiszemű bejelentések jogi következményeket vonhatnak maguk után. A rosszhiszemű bejelentés személyiségi jogi jogsértést, károkozást, vagy akár bűncselekményt is megvalósíthat.

 

Bejelentés az alábbi elérhetőségeken tehető:

Telefon: +36 1 884 8732

E-mail: panasz@budapart.hu

 

Bejelentés ún. külső visszaélés-bejelentési csatornán is tehető. Jelenleg az alábbi szervek működtetnek visszaélés-bejelentési csatornákat:

 • az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság,
 • a Gazdasági Versenyhivatal,
 • az Integritás Hatóság,
 • a Közbeszerzési Hatóság,
 • a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal,
 • a Magyar Nemzeti Bank,
 • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
 • a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,
 • az Országos Atomenergia Hivatal,
 • a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága.
 • Budapest Főváros Kormányhivatala,
 • az egészségügyi államigazgatási szerv központi szerve,
 • a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal,
 • a gyógyszerészeti államigazgatási szerv központi szerve,
 • az országos hulladékgazdálkodási hatóság,
 • a Magyar Államkincstár,
 • az országos környezetvédelmi hatóság,
 • a közlekedésért felelős miniszter,
 • a Nemzeti Adó- és Vámhivatal,
 • az Országos Rendőr-főkapitányság,
 • az országos természetvédelmi hatóság.

Ezeknél a szerveknél jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni. Az egyes szervek a honlapjukon tájékoztatást adnak a visszaélés-bejelentés szabályairól.

 

Adatkezelési tájékoztató:

 

Adatkezelő: azon társaság, amellyel kapcsolatban a bejelentést tették (a továbbiakban: Társaság).

Az adatkezelés célja: a Bejelentés kivizsgálása és a Bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése.

A kezelt adatok köre: a Bejelentő neve és elérhetősége, jogi személy nevében tett Bejelentés esetén a kapcsolattartó személy neve és elérhetősége, a Bejelentésben szereplő személyes adatok, a Bejelentés kivizsgálása során az Adatkezelővel közölt személyes adatok.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) c) pontja, azaz a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben foglalt kötelezettségek teljesítése.

Címzettek köre:

A személyes adatokhoz vezető jogtanácsos, és a kivizsgáláshoz feltétlenül szükséges mértékben, a kivizsgálásba bevont személyek férnek hozzá.

A Bejelentő személyes adatai csak a Bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult. A Bejelentő személyes adatai egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.

A bejelentés adatai, a bejelentéshez kapcsolódó dokumentumok tárolására a Kopaszi Gát Zrt. szerverein kerül sor, így a Kopaszi Gát Zrt. adatfeldolgozóként tárolja ezen adatokat.

Adatok megőrzése:

Amennyiben a Bejelentésben szereplő adat nem szükséges a Bejelentés kivizsgálása és a Bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából, úgy azt a Társaság haladéktalanul törli.

A személyes adatokat a Társaság a Bejelentéssel érintett ügy lezárását (pl. a kivizsgálás megszüntetését vagy munkáltatói intézkedés alkalmazását) követő 5 évig őrzi meg az esetleg munkajogi vagy polgári jogi igények felmerülése miatt, illetve a Bejelentéssel összefüggésben indult jogi eljárások jogerős lezárásig, ezt meghaladóan a magyar vagy uniós jogszabály által megkövetelt ideig kezeli a Társaság az adatokat.

Az érintettnek joga van, meghatározott jogszabályi feltételek fennállása esetén:

 1. tájékoztatást kapni arról, hogy folyamatban van-e a személyes adatainak kezelése, és ha igen, hozzáférést kérhet a személyes adatai kezelésével kapcsolatos releváns információkhoz;
 2. a személyes adatai helyesbítését kérni;
 3. a személyes adatai törlését, elfeledtetését kérni;
 4. a személyes adatkezelés korlátozását kérni;
 5. hogy a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat a Társaság egy másik adatkezelőnek továbbítsa;
 6. tiltakozni a személyes adatainak a Társaság, vagy harmadik személy jogos érdekén alapuló kezeléséhez;
 7. bármikor visszavonni a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását;
 8. panaszt tenni a személyes adatai kezelésével összefüggésben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; telefon:

+36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)

 1. bírósági eljárást kezdeményezni. A polgári per elbírálása a törvényszék hatáskörébe A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetősége az alábbi linken keresztül hozzáférhető: http://birosag.hu/torvenyszekek).